จังหวัดตรัง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 อบต.น้ำผุด ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
32 อบต.บางหมาก ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
33 อบต.บ้านโพธิ์ ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
34 อบต.หนองช้างแล่น ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
35 เทศบาลตำบลย่านตาขาว ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
36 อบจ.ตรัง ตรัง พระปกเกล้า 2553
37 เทศบาลนครตรัง ตรัง พระปกเกล้า 2553
38 อบต.ควนธานี ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
39 อบต.นาท่ามใต้ ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
40 อบต.เขากอบ ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดตรัง

31 ชื่อหน่วยงาน อบต.น้ำผุด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
32 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางหมาก
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
33 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านโพธิ์
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
34 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองช้างแล่น
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
35 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลย่านตาขาว
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
36 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
37 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
38 ชื่อหน่วยงาน อบต.ควนธานี
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
39 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาท่ามใต้
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
40 ชื่อหน่วยงาน อบต.เขากอบ
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210