จังหวัดตรัง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
22 บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ตรัง บรรษัทภิบาลดีเด่น 2555
23 อบจ.ตรัง ตรัง พระปกเกล้า 2555
24 อบจ.ตรัง ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
25 อบจ.ตรัง ตรัง พระปกเกล้า 2554
26 อบจ.ตรัง ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
27 อบต.กันตังใต้ ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
28 อบต.ควนธานี ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
29 อบต.ช่อง ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
30 อบต.ท่าสะบ้า ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดตรัง

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
22 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2555
23 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
24 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
26 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.กันตังใต้
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.ควนธานี
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.ช่อง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
30 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าสะบ้า
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210