จังหวัดตรัง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลนครตรัง ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
12 บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
13 โรงพยาบาลกันตัง กระทรวงสาธารณสุข ตรัง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
14 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตรัง บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
15 บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
16 บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
17 อบจ.ตรัง ตรัง พระปกเกล้า 2556
18 อบต.วังวน ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 อบต.เขาไม้แก้ว ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
20 เทศบาลตำบลสิเกา ตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดตรัง

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
13 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันตัง กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
14 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ตรัง
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังวน
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.เขาไม้แก้ว
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสิเกา
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210