จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พระปกเกล้า 2554
32 อบต.กองก๋อย แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
33 อบต.ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
34 อบต.สบเมย แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
35 อบต.เวียงเหนือ แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
36 อบต.แม่นาเติง แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
37 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พระปกเกล้า 2553
38 โรงพยาบาลปาย แม่ฮ่องสอน คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
39 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
40 อบต.สบเมย แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

31 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
32 ชื่อหน่วยงาน อบต.กองก๋อย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
33 ชื่อหน่วยงาน อบต.ผาบ่อง
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
34 ชื่อหน่วยงาน อบต.สบเมย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.เวียงเหนือ
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
36 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่นาเติง
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
37 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
38 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปาย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
39 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
40 ชื่อหน่วยงาน อบต.สบเมย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210