จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พระปกเกล้า 2557
12 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
13 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน พระปกเกล้า 2557
14 บริษัท เฟิร์นริมธาร จำกัด แม่ฮ่องสอน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรี คลับ แม่ฮ่องสอน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
16 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
17 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พระปกเกล้า 2556
18 อบต.ทุ่งยาว แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 อบต.เวียงเหนือ แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
20 อบต.เสาหิน แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เฟิร์นริมธาร จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรี คลับ
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.ทุ่งยาว
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.เวียงเหนือ
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.เสาหิน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210