จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.แม่โถ แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
22 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน พระปกเกล้า 2556
23 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
24 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
25 บริษัท จองคำ จำกัด แม่ฮ่องสอน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
26 องค์กรเสริมสร้างศักยภาพเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน อำเภอปาย : โครงการ "คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ" แม่ฮ่องสอน องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards 2555
27 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
28 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พระปกเกล้าทองคำ 2555
29 อบต.เวียงเหนือ แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
30 อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่โถ
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
25 ชื่อหน่วยงาน บริษัท จองคำ จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
26 ชื่อหน่วยงาน องค์กรเสริมสร้างศักยภาพเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน อำเภอปาย : โครงการ "คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ"
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย Thailand NGO Awards
ปีที่รับ 2555
27 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
28 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2555
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.เวียงเหนือ
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
30 ชื่อหน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210