จังหวัดพัทลุง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลโคกม่วง พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
12 เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
13 บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด พัทลุง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
14 อบต.ชัยบุรี พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
15 เทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
16 เทศบาลตำบลท่าแค พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
17 เทศบาลตำบลป่าบอน พัทลุง พระปกเกล้า 2559
18 เทศบาลตำบลป่าบอน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
19 เทศบาลตำบลเขาชัยสน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
20 เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดพัทลุง

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกม่วง
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บวรเวชสมุนไพรไทย จำกัด
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.ชัยบุรี
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจองถนน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
16 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าแค
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าบอน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าบอน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาชัยสน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th