จังหวัดพัทลุง

31 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
32 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
33 ชื่อหน่วยงาน อบจ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
34 ชื่อหน่วยงาน อบต.ควนมะพร้าว
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.เขาเจียก
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
36 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th