จังหวัดน่าน

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท ชมพูภูคา จำกัด น่าน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
12 บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด น่าน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
13 บริษัท น่านฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด น่าน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
14 หนังสือพิมพ์น่านโพสต์ น่าน ช่อสะอาด 2556
15 อบต.นาเหลือง น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
16 อบต.ส้าน น่าน พระปกเกล้า 2556
17 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
18 บริษัท นราไฮเปอร์มาร์ท จำกัด น่าน ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
19 อบต.นาเหลือง น่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
20 อบต.ส้าน น่าน พระปกเกล้า 2555

จังหวัดน่าน

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชมพูภูคา จำกัด
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท น่านฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน หนังสือพิมพ์น่านโพสต์
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล ช่อสะอาด
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาเหลือง
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.ส้าน
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีษะเกษ
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นราไฮเปอร์มาร์ท จำกัด
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาเหลือง
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.ส้าน
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210