จังหวัดน่าน

21 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองน่าน
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาเหลือง
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.ส้าน
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
24 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.จอมจันทร์
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดู่ใต้
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.ผาสิงห์
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.ส้าน
จังหวัด น่าน
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210