จังหวัดราชบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลท่าผา ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค ราชบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
13 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
14 อบต.คุ้งน้ำวน ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
15 อบต.ตาหลวง ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
16 เทศบาลตำบลท่าผา ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
17 บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
18 เทศบาลตำบลท่าผา ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
19 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ราชบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
20 อบต.ดอนกระเบื้อง ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดราชบุรี

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าผา
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
12 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.คุ้งน้ำวน
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตาหลวง
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าผา
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าผา
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
19 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนกระเบื้อง
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210