ฐานข้อมูลธรรมาภิบาล

สรุปข้อมูลธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทหน่วยงาน

เอกชน
7
ประชา
สังคม
0
รัฐ
9
รัฐ
วิสาหกิจ
0
อปท.
19
อบต.นาไม้ไผ่
พื้นที่ ตำบล/แขวง นาไม้ไผ่
อำเภอ/เขต ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ประเภทหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อรางวัล พระปกเกล้า

ระดับรางวัล ระดับใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทธรรมาภิบาล มิติหลักการมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่มอบ สถาบันพระปกเกล้า

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210