• ตอนที่  1
  • ตอนที่  2 : มิติหลักนิติธรรม
  • ตอนที่  2 : มิติหลักคุณธรรม
  • ตอนที่  2 : มิติหลักความโปร่งใส
  • ตอนที่  2 : มิติหลักการมีส่วนร่วม
  • ตอนที่  2 : มิติหลักสำนึกรับผิดชอบ
  • ตอนที่  2 : มิติหลักความคุ้มค่า
  • ตอนที่  3

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม


ตอนที่ 2 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ


ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210